Jak i gdzie składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego?

Warto pamiętać o tym, że wszyscy producenci rolni mogą odzyskać część środków finansowych, które ponieśli na zakup oleju napędowego, który został wykorzystany do produkcji rolnej.

Podatek akcyzowy jest kosztem pośrednim, który jest nakładany między innymi na produkty energetyczne. Rolnicy, którzy przeznaczyli pieniądze na zakup oleju napędowego, mogą – do pewnego limitu – odzyskać kwotę tego podatku.

Gdzie składa się wniosek o zwrot podatku akcyzowego?

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego rolnik musi w odpowiednim terminie złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszystko w zależności od tego, gdzie położone są grunty rolne. Do wniosku powinny zostać załączone faktury VAT, które będą dowodem na zakup oleju napędowego.

Jeśli chodzi o wysokość zwrotu podatku akcyzowego, to, podobnie jak w latach ubiegłych, wynosi on 1 zł za wykorzystany 1 litr oleju. Trzeba tylko pamiętać o obowiązujących limitach. W tym roku wynoszą one 100 zł pomnożone przez ilość posiadanych hektarów oraz 30 zł pomnożone przez średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła. W ten sposób rolnik może ustalić, w jakiej wysokości należy mu się zwrot podatku akcyzowego.

Tak jak wspomniano, do wniosku koniecznie trzeba załączyć faktury VAT – bądź też ich kopie, które będą dokumentowały zakup oleju napędowego. Warto wiedzieć też, że jeśli rolnik zajmuje się hodowlą bydła, do wniosku o zwrot podatku akcyzowego musi dołączyć dokument, który będzie zawierał informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które posiadał w ubiegłym roku. Dokument tego typu wydawany jest przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.

Faktura dokumentująca zakup oleju, która zostanie przyjęta w urzędzie, zostanie opatrzona pieczęcią z napisem „przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego”. Pieczęć musi zostać umieszczona w takim miejscu, aby odczytanie faktury było w dalszym ciągu możliwe. Równie dobrze można umieścić ją na odwrocie dokumentu, jeśli na pierwszej stronie nie ma wymaganej ilości miejsca.

Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?

Jeśli rolnik złoży wniosek w pierwszym dostępnym terminie, pieniądze zostaną wypłacone w terminie od 1 do 30 kwietnia. Jeśli wniosek wpłynie do urzędu w drugim terminie, rolnik może spodziewać się pieniędzy w miesiącu październiku.

Aby otrzymać wypłatę w terminie, trzeba koniecznie zadbać o to, by wniosek o zwrot podatku akcyzowego był wypełniony w pełni poprawnie. Trzeba pamiętać o tym, że przedstawione faktury muszą być wystawione na tę osobę, która składa dokumenty. Rolnik, który ustala limit, do jakiego należy mu się zwrot podatku akcyzowego, powinien pamiętać o tym, że nie może uwzględnić w nim gruntów rolniczych, na których nie prowadzi już produkcji rolnej oraz tych gruntów, na których prowadzi działalność gospodarczą inną niż rolnicza.

Jeśli grunty gospodarstwa rolnego należą do kilku osób, zwrot podatku akcyzowego będzie należny tej osobie, która uzyska zgodę od pozostałych współposiadaczy. Zgoda musi być udzielona pisemnie – trzeba tylko pamiętać, że nie dotyczy ona współmałżonków.

Jeśli wniosek będzie wypełniony w pełni poprawnie, rolnik może liczyć na to, że w terminie otrzyma należne pieniądze. Będą one wypłacone na podany we wniosku rachunek bankowy, można je także odbierać osobiście w kasie urzędu gminy lub miasta.

Podsumowując, rolnicy powinni pamiętać, że należy im się zwrot podatku akcyzowego. Olej napędowy w działalności rolniczej jest całkiem pokaźnym kosztem, dlatego jeśli jest możliwość odzyskania choć części zainwestowanych w niego pieniędzy, to warto się tym zająć.

Redakcja supertarg.pl